امور كلاسها
دوشنبه 5 آبان 1393 راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

راهنمای ثبت اعتراض به نمره در سیستم گلستان توسط دانشجو
راهنمای پردازش اطلاعات جامع دانشجو
راهنمای پذیرش غیرحضوری دانشجویان
راهنمای استفاده از گزارش ها در سیستم گلستان
راهنمای ورود به سیستم گلستان
 
امتیاز دهی