امور كلاسها
شنبه 18 آبان 1392

امتحانات میان ترم دروس استاد جناب آقای علی نژاد

ساعت

تا صفحه

درس

تاریخ

14

108

احساس و ادراک

11/09/97

14

148

فیزیولوژی اعصاب و غدد

12/09/97

14

شخصیت2،4،7

کاربرد10،11،12

آزمون های روانشناختی 2

13/09/97

8:30

108

روان شناسی صنعتی و سازمانی

15/09/97

12

112

روان شناسی کودکان استثنایی

15/09/97

14

140

روان شناسی یادگیری

17/09/97

14

100

شیوه های اصلاح رفتار

18/09/97

14

100

روان شناسی سلامت

19/09/97

14

110

آسیب شناسی روانی2

22/09/97

14

100

روان شناسی شناختی

25/09/97

14

تا پایان فصل 7

روان شناسی تربیتی

26/09/97

15

80

روان شناسی تجربی

26/09/97

14

73

روان شناسی اعتیاد

29/09/97

                                                                                    

درس

ساعت

تاریخ

روز

آموزش هنر

12-10

11/9/97

یکشنبه

مدیریت کلاس

10-8

11/9/97

یکشنبه

آرائ اندیشمندان مسلمان

12-10

18/9/97

یکشنبه

فناوری آموزشی

12-10

18/9/97

یکشنبه

روان سنجی

16-14

18/9/97

یکشنبه

مسائل آموزش و پرورش

16-14

24/9/97

شنبه

برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای

12-10

25/9/97

یکشنبه

سنجش و اندازگیری(کل کتاب بجز فصل2و3و5)

14-12

5/9/97

دوشنبه

مشاوره شغلی و تحصیلی

14-12

25/9/97

یکشنبه

کاربرد کامپیوتر در روان شناسی

16-14

26/9/97

دوشنبه

کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی

14-12

26/9/97

دوشنبه

آشنایی باکتابخانه

16-14

26/9/97

دوشنبه

میان ترم استاد سرکار خانم غلامی

امتحانات میانترم  استاد سرکارخانم قاسمیان

ساعت

تاریخ

روز

درس

10-8

11/9/97

یکشنبه

آموزه های روانشناسی در حدیث

12-10

15/9/97

پنجشنبه

انسان از دیدگاه اسلام

10-8

15/9/97

پنجشنبه

آموزه های روانشناسی در قرآن

16-14

15/9/97

پنجشنبه

منطق

10-8

18/9/97

یکشنبه

معرفت شناسی

12-10

13/9/97

سه شنبه

حقوق بازرگانی

امتحانات میانترم  استاد سرکارخانم نوربخش

ساعت

تاریخ

صفحه

درس

12-10

7/9/97

تا پایان فصل3

روانشناسی  سالمندی

12-10

14/9/97

تا پایان فصل5

علوم اعصاب شناختی

14-12

14/9/97

تا پایان فصل3

نظریه های مشاوره و روان درمانی

10-8

14/9/97

تا پایان فصل3

روانشناسی تحولی2

10-8

14/9/97

تا پایان فصل2

روانشناسی خانواده

12-10

22/9/97

تا پایان فصل4

خانواده در اسلام

10-8

29/9/97

تا پایان فصل4

روانشناسی عمومی

    امتحان میان ترم مبانی جامعه شناسی 15/9/97   ساعت12-10

امتحان روانشناسی افراد با نیازهای خاص  21/9/97 ساعت 16-14

 

 
امتیاز دهی