امور كلاسها
شنبه 18 آبان 1392

بسمه تعالی

برنامه امتحانات میان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور بشرویه 

رشته

ساعت

تاریخ

روز

استاد

تا صفحه یا فصل

درس

روانشناسی

8:30

2/9/96

پنجشنبه

آقای علی نژاد

صفحه104

علم النفس

روانشناسی

14:30

7/9/96

سه شنبه

آقای علی نژاد

صفحه108

احساس و ادراک

روانشناسی

10:00

9/9/96

پنجشنبه

آقای علی نژاد

صفحه100

کودکان استثنایی

روانشناسی و علوم تربیتی

10:30

9/9/96

پنجشنبه

آقای علی نژاد

صفحه103

سنجش و اندازه گیری

روانشناسی

12:00

9/9/96

پنجشنبه

آقای علی نژاد

صفحه88

روانشناسی صنعتی

روانشناسی

14:00

9/9/96

پنجشنبه

آقای علی نژاد

فصل6-2-1

روانشناسی در قرآن

روانشناسی

8:30

16/9/96

پنجشنبه

آقای علی نژاد

فصل6-5-3

آسیب روانی2

روانشناسی

10:00

24/9/96

پنجشنبه

آقای علی نژاد

صفحه110

روان شناسی سالمندی

روانشناسی

14:30

24/6/96

پنجشنبه

آقای علی نژاد

صفحه92

روان شناسی تجربی

روانشناسی

14:00

28/9/96

سه شنبه

آقای علی نژاد

صفحه88

روانشناسی در حدیث

روانشناسی

12:00

30/9/96

پنجشنبه

آقای علی نژاد

صفحه96

انگیزش و هیجان

روانشناسی

14:00

30/9/96

پنجشنبه

آقای علی نژاد

فصل3-2-1

روان شناسی افراد خاص2

روانشناسی و علوم تربیتی

12-10

1/9/96

چهارشنبه

خانم نوربخش

تا پایان فصل4

روان شناسی شناختی

روانشناسی و علوم تربیتی

10-8

2/9/96

پنجشنبه

خانم نوربخش

تاپایان فصل 7

روانشناسی شخصیت

روانشناسی و علوم تربیتی

14-12

2/9/96

پنجشنبه

خانم نوربخش

تاپایان فصل5

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده

روانشناسی و علوم تربیتی

14-12

9/9/96

پنجشنبه

خانم نوربخش

تاپایان فصل5

نظریه های مشاوره و روان درمانی

روانشناسی و علوم تربیتی

10-8

22/9/96

چهارشنبه

خانم نوربخش

تا پایان فصل9

روانشناسی یادگیری

روانشناسی و علوم تربیتی

14-12

29/9/96

چهارشنبه

خانم نوربخش

تاپایان فصل4

روانشناسی تحولی2( رشد2)

روانشناسی و علوم تربیتی

10-8

30/9/96

پنجشنبه

خانم نوربخش

تاپایان فصل5

روانشناسی پویایی گروه

روانشناسی و علوم تربیتی

12-10

30/9/96

پنجشنبه

خانم نوربخش

تاپایان فصل4

مباحث اساسی در روانشناسی1(عمومی1)

حسابداری و مدیریت دولتی

12-10

7/9/96

سه شنبه

خانم شهرستانی

تا پایان فصل کششها

اقتصادخرد

حسابداری

10-8

7/9/96

سه شنبه

خانم شهرستانی

تا صفحه 160

حقوق بازرگانی

علوم تربیتی

10-8

21/9/96

سه شنبه

خانم غلامی

=

روانسنجی

علوم تربیتی

12-10

21/9/96

سه شنبه

خانم غلامی

-

مقدمات روش تحقیق کمی و کیفی

علوم تربیتی

14-12

21/9/96

سه شنبه

خانم غلامی

=

روش تحقیق کمی و کیفی

علوم تربیتی

12-10

21/9/96

سه شنبه

خانم غلامی

-

روش تحقیق در علوم تربیتی

علوم تربیتی

10-8

22/9/96

سه شنبه

خانم غلامی

=

مسایل اموزش و پرورش

علوم تربیتی

12-10

21/9/96

سه شنبه

خانم غلامی

-

اصول و مبانی اموزش و پرورش

علوم تربیتی

12-10

21/9/96

سه شنبه

خانم غلامی

=

آمار استنباطی

علوم تربیتی

12-10

21/9/96

سه شنبه

خانم غلامی

-

برنامه ریزی اموزش فنی و حرفه ای

حقوق

8

16/9/96

پنجشنبه

خانم عزت نوربخش

تاپایان فصل4

حقوق بین المللی عمومی1

حقوق

10

16/9/96

پنجشنبه

خانم عزت نوربخش

تا پایان مقدمه

حقوق جزای عمومی1

حقوق

12

14/9/96

سه شنبه

خانم عزت نوربخش

تاپایان فصل6

حقوق اساسی1

 

 
امتیاز دهی
 
 


 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما