امور كلاسها
شنبه 18 آبان 1392
ردیف عنوان درس تاریخ ساعت ملاحظات نام استاد
1 حسابداری صنعتی 3 15/9/95  16-14 سه فصل اول   خانم مالدارسرپل
2 حسابداری و حسابرسی دولتی 15/9/95 16-14 پنج فصل اول خانم مالدارسرپل
3 حسابداری میانه 2 15/9/95 16-14 چهار فصل اول خانم مالدارسرپل
4 حسابداری صنعتی 1 15/9/95 16-14 هشت فصل اول خانم مالدارسرپل
5 اصول حسابداری 1 22/9/95 12-10 پنج فصل اول خانم مالدارسرپل
6 زبان تخصصی 1 22/9/95 12-10 - خانم مالدارسرپل
7 اصول حسابداری 3 22/9/95 12-10 سه فصل اول  خانم مالدارسرپل
8 مباحث جاری در حسابداری 22/9/95 12-10 دو فصل اول خانم مالدارسرپل
9 مدیریت مالی 2 22/9/95 12-10 چهار فصل اول خانم مالدارسرپل
10 حسابداری صنعتی 2 22/9/95 12-10 دو فصل اول خانم مالدارسرپل
11 حسابداری پیشرفته 2 29/9/95 14-12  فصل سوم و چهارم خانم مالدارسرپل
12 حسابرسی 1 29/9/95 14-12 شش فصل اول خانم مالدارسرپل
13 حسابداری پیشرفته 1 29/9/95 14-12 دو فصل اول
خانم مالدارسرپل
14 آشنایی با دفاع مقدس 4/9/95 - تا اول فصل 16 آقای عبدالرحیمی
15 معرفت شناسی 18/9/95 11 تا صفحه 72 -تستی آقای فرهادی
16 احکام کسب و کار 25/9/95 9 تا صفحه102-تشریحی          آقای فرهادی
17 اندیشه اسلامی 1 25/9/95 11 تا صفحه 134- تستی آقای فرهادی
18 انسان از دیدگاه اسلام 2/10/95 9 تا صفحه 156-تستی آقای فرهادی
19 اقتصاد خرد 4/9/95 - تا پایان فصل رفتار مصرف کننده خانم شهرستانی
20
(حاوی تغییرات)
مبانی سازمان و مدیریت 18/9/95 - تا پایان فصل سازماندهی خانم شهرستانی
21(حاوی تغییرات) مدیریت مالی 01/10/95 10 تا پایان فصل 4-تستی خانم شهرستانی
22(حاوی تغییرات) مدیریت تولید 01/10/95 - تا فصل 6 خانم شهرستانی
23 آمارتوصیفی 17/09/95 - سه فصل اول خانم حیدرنیا
24 بودجه(حسابداری و دولتی) 17/09/95 - چهار فصل اول خانم حیدرنیا
25 زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت 17/09/95 - چهار درس اول خانم حیدرنیا
26 پول و ارز و بانکداری 17/09/95 - سه فصل اول خانم حیدرنیا
27 مدیریت تحول سازمانی 17/09/95 - فصل دوم و سوم خانم حیدرنیا
28 مباحث ویژه در مدیریت دولتی 17/09/95 - تا اول قضیه 9 خانم حیدرنیا
29 مدیریت تطبیقی 17/09/95 - چهار فصل خانم حیدرنیا
30 اصول و مبانی کارآفرینی 17/09/95 - - خانم حیدرنیا
31 مبانی مدیریت دولتی2 18/09/95 - سه فصل خانم حیدرنیا
32 مدیریت منابع انسانی 18/09/95 - چهار فصل خانم حیدرنیا
33 سازماندهی و اصلاح تشکیلات 18/09/95 - - خانم حیدرنیا
34 اقتصاد کلان 18/09/95 - چهار فصل خانم حیدرنیا
35 مالیه عمومی 18/09/95 - چهار فصل خانم حیدرنیا
36 مدیریت شهرداریها 18/09/95 - - خانم حیدرنیا
37 زبان تخصصی 1 18/09/95 - دو درس اول خانم حیدرنیا
38 تجزیه و تحلیل سیستم 18/09/95 - - خانم حیدرنیا
39 آمار استنباطی 18/09/95 - سه فصل اول خانم حیدرنیا
40 مدیریت کلاس 29/9/95 10-08 - خانم غلامی
41 روش تحقیق 22/9/95 12-10 - خانم غلامی
42 مسائل آموزش و پرورش 2/10/95 12-10 - خانم غلامی
43 روان سنجی 25/09/95 8 تغییر  میان ترم- خانم غلامی
44 آموزش هنر 22/9/95 12-10 - خانم غلامی
45 روش تدریس زبان فارسی 29/9/95 12-10 - خانم غلامی
46 علوم تجربی 18/9/95 12-10 - خانم غلامی
47 مبانی جامعه شناسی 25/9/95 13 پایان فصل 9     آقای لطفیان
48 آسیب شناسی اجتماعی 25/9/95 13 آقای لطفیان
49 جامعه شناسی آموزش و پرورش 25/9/95 13 آقای لطفیان
50 روانشناسی اجتماعی کاربردی  25/9/95 13 آقای لطفیان
51 روانشناسی پویایی گروه 25/9/95 13 آقای لطفیان
52 کاربرد آزمونهای روانی 2/10/95 8.30 تا اول فصل 10 آقای علی نژاد
53 احساس و ادراک 2/10/95 8 تا اول فصل 7 آقای علی نژاد
54 روانشناسی سلامت 2/10/95 9 تا صفحه 130 آقای علی نژاد
55 روانشناسی کودکان استثنایی 18/9/95 10 تا صفحه 112 آقای علی نژاد
56 روانشناسی اعتیاد 30/9/95 15 تا صفحه 106 آقای علی نژاد
57 روانشناسی هوش و سنجش 25/9/95 9 تا اول فصل 8 آقای علی نژاد
58 بهداشت روانی 25/9/95 8.30 تا اول فصل 6 آقای علی نژاد
59 آموزه های روانشناسی در قرآن 25/9/95 8 تا اول فصل 6 آقای علی نژاد
60 روانشناسی دین 30/9/95 14 تا اول فصل 4 آقای علی نژاد
61 فلسفه علم روانشناسی 2/10/95 9.30 تا اول فصل 7 آقای علی نژاد
62 روانشناسی فیزیولوژیک 23/9/95 14 تا اول فصل 6 آقای علی نژاد
63 آموزه های روانشناسی در حدیث 30/9/95 14.30 تا اول فصل 5 آقای علی نژاد
64 روانشناسی سازمانی 23/9/95 14.30 تا اول فصل 8 آقای علی نژاد
65 روانشناسی جنایی 23/9/95 15 تا اول فصل 5 آقای علی نژاد
66 روانشناسی رشد 2 ( تحولی 2 ) 17/9/95 10 پایان فصل 3 -میان ترم در تاریخ دیگری به هیچ عنوان برگزار نخواهد شد خانم نوربخش
67 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره 17/9/95 10 پایان فصل 5 -میان ترم در تاریخ دیگری به هیچ عنوان برگزار نخواهد شد خانم نوربخش
68 روانشناسی تغییر و اصلاح رفتار 24/9/95 10 پایان فصل5-میان ترم در تاریخ دیگری به هیچ عنوان برگزار نخواهد شد خانم نوربخش
69 روانشناسی بازی 24/9/95 11.30 پایان فصل 3-میان ترم در تاریخ دیگری به هیچ عنوان برگزار نخواهد شد خانم نوربخش
70 فیزیولوژی اعصاب و غدد 24/9/95 11.30 پایان فصل8 -میان ترم در تاریخ دیگری به هیچ عنوان برگزار نخواهد شد خانم نوربخش
71 روانشناسی تربیتی 01/10/95 11.30 پایان فصل 6-میان ترم در تاریخ دیگری به هیچ عنوان برگزار نخواهد شد خانم نوربخش
72 مقدمات نوروپسیکولوژی 24/9/95 11.30 پایان فصل 5-میان ترم در تاریخ دیگری به هیچ عنوان برگزار نخواهد شد خانم نوربخش
73 روانشناسی عمومی 1 ، مباحث اساسی 1 1/10/95 8 پایان فصل4 -میان ترم در تاریخ دیگری به هیچ عنوان برگزار نخواهد شد خانم نوربخش
74 روانشناسی عمومی 1/10/95 8 پایان فصل 8-میان ترم در تاریخ دیگری به هیچ عنوان برگزار نخواهد شد خانم نوربخش
75 روانشناسی یادگیری 1/10/95 10 پایان فصل8 -میان ترم در تاریخ دیگری به هیچ عنوان برگزار نخواهد شد خانم نوربخش
76 نظریه های مشاوره 1/10/95 11.30 پایان فصل5 -میان ترم در تاریخ دیگری به هیچ عنوان برگزار نخواهد شد خانم نوربخش
78 روانشناسی شخصیت 1/10/95 11.30 پایان فصل7 -میان ترم در تاریخ دیگری به هیچ عنوان برگزار نخواهد شد خانم نوربخش
79 مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 1/10/95 11.30 پایان فصل7 -میان ترم در تاریخ دیگری به هیچ عنوان برگزار نخواهد شد خانم نوربخش
80 حقوق بین الملل عمومی 1 25/9/95 8 تا پایان فصل 4 خانم عزت نوربخش
81 حقوق بین الملل عمومی 2 25/9/95 11.30 فصل 7 و 8 خانم عزت نوربخش
82 حقوق اساسی 1 25/9/95 10 تا پایان فصل 6 خانم عزت نوربخش
83 حقوق تجارت 3 25/9/95 9.30 تا پایان فصل 5 خانم عزت نوربخش
84 حقوق تجارت 4 25/9/95 9.30 تا پایان باب اول خانم عزت نوربخش
85 ادله ی اثبات دعوی 25/9/95 11.30 تا پایان بخش دوم خانم عزت نوربخش
86 حقوق بین الملل خصوصی 2 25/9/95 11.30 تا پایان فصل اول از بخش دوم خانم عزت نوربخش
87 حقوق اداری1 25/9/95 9.30 تا پایان باب اول خانم عزت نوربخش
88 حقوق اداری 2 25/9/95 9.30 باب سوم و چهارم خانم عزت نوربخش
89 آیین دادرسی مدنی1 24/9/95 9.30 تا پایان بخش اول خانم عزت نوربخش
90 آیین دادرسی مدنی 2 24/9/95 9.30 تا پایان بخش اول خانم عزت نوربخش
91 آیین دادرسی مدنی 3 24/9/95 9.30 تا پایان فصل اول از بخش سوم خانم عزت نوربخش
92 آیین دادرسی کیفری 1 24/9/95 11.30 تا پایان مبحث سوم از فصل اول خانم عزت نوربخش
93 آیین دادرسی کیفری 2 24/9/95 11.30 تا پایان مبحث دوم از فصل اول خانم عزت نوربخش
94 حقوق تطبیقی 24/9/95 11.30 تا پایان بخش اول خانم عزت نوربخش
95 حقوق تجارت 1 24/9/95 12 تا پایان فصل دوم از باب اول خانم عزت نوربخش
96 فناوری آموزشی 23/9/95 10 - آقای صادق زاده
97 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 23/9/95 9 تا آخر بخش دوم خانم محمدیان
98 دانش خانواده 23/9/95 12 تا آخر بخش سوم خانم محمدیان
99 تفسیر موضوعی قرآن 24/9/95 12 تا اول بخش چهارم (رابطه اجتماعی ) خانم محمدیان
100 اندیشه اسلامی 2 25/9/95 9.30 مراجعه به استاد آقای فرهادی
101 کلیات فلسفه 25/9/95 9.30 مراجعه به استاد آقای فرهادی
102 اخلاق اسلامی 30/9/95 10 جهت تهیه نمونه سوالات امتحان میانترم به خدمات کامپیوتری یاسین(آقای ابراهیمی) -روبروی بانک ملت مراجعه نمایید. حاج آقا شمس الدین
103 انقلاب اسلامی 30/9/95 10 جهت تهیه نمونه سوالات امتحان میانترم به خدمات کامپیوتری یاسین(آقای ابراهیمی) -روبروی بانک ملت مراجعه نمایید. حاج آقا شمس الدین
104 پژوهش عملیاتی 28/9/95 12 - خانم عظیمی فر
105   زبان خارجه 28/09/95 10 درس 1 تا 6 آقای فیض آبادی
جدید متون حقوقی 1 02/10/95 8 نمونه سوالات 93  به بعد آقای فیض آبادی
جدید متون برنامه ریزی درسی 02/10/95 8 آقای فیض آبادی
106 فلسفه آموزش و پرورش 02/10/95 10 4 فصل اول  خانم غلام زاده
107 روش ها و فنون تدریس 02/10/95 10 5 فصل اول خانم غلام زاده
108 آموزش بزرگسالان 02/10/95 10 4 فصل اول خانم غلام زاده
109 مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 02/10/95 10 4 فصل اول خانم غلام زاده
110 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران 02/10/95 10 3 فصل اول خانم غلام زاده
111 مدیریت اسلامی 02/10/95 10 8 فصل اول خانم غلام زاده
112 اصول برنامه ریزی درسی 02/10/95 10 6 فصل اول از کتاب طالبی و مظلومیان خانم غلام زاده
113 مدیریت آموزشی 02/10/95 10 9 فصل اول خانم غلام زاده
114 آموزش و پرورش تطبیقی 02/10/95 10 2 گفتار اول خانم غلام زاده
115 مدیریت کتابخانه 02/10/95 10 4 فصل اول خانم غلام زاده
116 نظارت و راهنمایی تعلیماتی 02/10/95 10 4 فصل اول خانم غلام زاده
117 مبانی و اصول تعلیم و تربیت 02/10/95 10 4 فصل اول خانم غلام زاده
118 مدیریت عمومی 02/10/95 10 9 فصل اول خانم غلام زاده
119 مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 02/10/95 10 3 فصل اول خانم غلام زاده
120 کاربرد کامپیوتر در حسابداری 25/9/95 14 4 فصل اول آقای اخوان صفار
121 فارسی عمومی 1/10/95 12 - آقای پوررفعتی

 قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
 آزمون میانترم کلیه دروس خانم قاسمیان (حقوق مدنی1،اصول فقه1،کلیات حقوق جزا، مقدمه علم حقوق و.........)در تاریخ 30/09/95 ساعت 9 برگزارمی گردد. 
 
امتیاز دهی
 
 


 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما