امور كلاسها
شنبه 18 آبان 1392

فابل توجه دانشجویان محترم

میان ترم روانشناسی اجتماعی 72/2/79 ساعت10-8
امتحان میان ترم متون روانشناسی1و2 42/2/79 ساعت01-8
                                                     
                                        امتحان میان ترم مدیریت کتابخانه   52/2/79      ساعت 41-21
                                              میان ترم طراحی آموزشی 52/2/79 ساعت    41-21
میان ترم سیر تحول     62/2/79 ساعت61-41

 
امتیاز دهی