يكشنبه 12 آبان 1392
رشته های تحصیلی فعال
علوم تربیتی(مدیریت برنامه ریزی آموزشی)
حسابداری
تربیت بدنی و علوم ورزشی(ویژه آقایان)
روانشناسی (عمومی)
علوم اجتماعی(پژوهشگری علوم اجتماعی)
حقوق
مدیریت دولتی
تربیت بدنی و علوم ورزشی(ویژه خانمها)
مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی
مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
مهندسی کشاورزی -صنایع غذایی
 
امتیاز دهی