شنبه 11 آبان 1392 اعضای علمی واحد بشرویه 
 مهدی آخوندی                           
معصومه سادات مالدارسرپل 
عضو علمی گروه زیست شناسی
عضو علمی گروه حسابداری

 
امتیاز دهی