آخرین اخبار
1395/3/8 شنبه
لیست دروس کتاب باز مربوط به آزمون نیمسال دوم 95-94

.

ردیف

نام درس

رشته /کد درس

تاریخ آزمون/ساعت آزمون

1

طراحی اجرایی 1

فنی مهندسی- مدیریت پروژه  1312041

29/03/95  /   10:30      12:30

2

طراحی اجرایی 2

طراحی اجرایی 2 و پروژه

سازه های فولادی 1

فنی مهندسی مدیریت پروژه 1312042

فنی مهندسی- مدیریت اجرایی 1311016

فنی مهندسی مهندسی عمران 1313060

30 /03/95        /      08:00        10:00

3

سازه های فولادی 2

فنی مهندسی مهندسی عمران 1313094

16 /03/95    /   08:00 10:00

4

پی سازی و ابنیه مسیر

مهندسی پی

مهندسی راه آهن سازهای ریلی 1320068

مهندسی عمران ارشد خاک پی  -ارشد ژئوتکنیک 1313191

17 /03/95   /  08:00    10:00

5

مهندسی پی

مهندسی - ارشد راه وترابری 1313022

24 /03/95        /     10:30         12:30

6

طراحی سازه های فولادی

مهندسی راه آهن سازه های ریلی 1313105

16 /03/95  / 10:30    12:30

7

سازه های بتن آرمه 1-

طراحی سازه های بتن  مصالح

مهندسی عمران - عمران -  عمران سازه  1313059

مهندسی راه آهن سازه های ریلی 1313095

26 /03/95        /      10:30        12:30

8

سازه های بتن آرمه 2

مهندسی عمران-1313093

18 /03/95        /      08:00        10:00

9

طراحی اجرایی 1 و پروژه

مهندسی مدیریت اجرایی  1311015

01/04/95     /   08:00  10:00

10

مهندسی پی پیشرفته

مهندسی عمران -خاک پی ژئوتکنیک ارشد -1313196

24/03/95    / 10:30       12:30

11

مقررات ملی ساختمان

مهندسی عمران عمران ومدیریت ساخت و تولید1313122

13 /03/95        /      08:00        10:00

12

بارگذاری

مهندسی عمران-1313313

11 /03/95        /      10:30        12:30

13

ترمودینامیک 2

مهندسی راه آهن جریه 1315175

13/03/95          /     8:00      10:00

14

مقاومت مصالح پیشرفته

مهندسی مکانیک-(ارشد)طراحی کاربردی 1315027

23  /03/95       /     10:30         12:30

15

طراحی اجزا 1

مهندسی رباتیک کارشناسی-1315129

23 /03/95        /     10:30         12:30

16

طراحی اجزا 2

مهندسی رباتیک- کارشناسی- 1315177

01 /04/95        /     10:30         12:30

17

پل های راه آهن 1

کارشناسی مهندسی راه آهن- سازه های ریلی 1320071

09/03/95         /    08:00       10:00

18

پل های راه آهن 2

کارشناسی مهندسی راه آهن- سازه های ریلی 1320073

11/03/95         /    10:30         12:30

19

ترمودینامیک

مهندسی هوافضا-مهندسی مکانیک حرارت وسیالات مهندسی مکانیک جامدات مهندسی مکانیک ساخت وتولید- مهندسی راه آهن جریه 1315019-مهندسی خودرو-مهندسی پزشکی بیومتریال-1315135-

09/03/1395

8-10

20

ترمودینامیک

مهندسی برق گرایش قدرت1315294

09/03/1395

8-10

21

ترمودینامیک2

مهندسی مکانیک حرارت وسیالات مهندسی مکانیک جامدات مهندسی مکانیک ساخت وتولید- مهندسی مکانیک تبدیل انرژی(ارشد)1315022

13/03/1395

30/10-30/12

22

ترمودینامیک وانتقال حرارت

مهندسی مدیریت اجرایی-1311004-مهندسی پزشکی بالینی-مهندسی پزشکی بیومکانیک1315014

26/03/1395

8-10

23

سیستم های تهویه وتبرید-

طراحی سیستمهای تهویه مطبوع1

مهندسی مدیریت اجرایی-1311007- مهندسی مکانیک حرارت وسیالات-1315226

24/03/1395

30/10-30/12

24

طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه

 

مهندسی مکانیک حرارت وسیالات -1315296

17/03/1395

30/10-30/12

25

دینامیک گازها

مهندسی مکانیک حرارت وسیالات- 1315224

10/03/1395

8-10

26

طراحی اجزا  1-

طراحی اجزا

مهندسی مدیریت اجرایی 1311012-مهندسی هوافضا-مهندسی مکانیک حرارت وسیالات مهندسی مکانیک جامدات مهندسی مکانیک ساخت وتولید- مهندسی راه آهن جریه 1315026- مهندسی خودرو1315244

12/03/1395

8-10

27

طراحی اجزا2

مقطع کارشناسی : مهندسی هوافضا 1315184 مهندسی راه آهن جریه-مهندسی مکانیک حرارت وسیالات مهندسی جامدات مهندسی ساخت وتولید-

مقطع ارشد  : مهندسی مکانیک طراحی کاربردی-1315126

01/04/1395

30/10-30/12

28

انتقال حرارت 2

مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات     1315223

13/03/1395

8-10

29

لرزه شناسی

1124004/ ژئوفیزیک

10/03/1395

8-10

30

زلزله شناسی 2

1124007/ ژئوفیزیک

1395/03/26

8-10

31

مهندسی زلزله

1124009/ ژئوفیزیک

24/03/1395

8-10

32

ریاضیات‌در ژئوفیزیک

1124013/ ژئوفیزیک

12/03/1395

30/10-30/12

33

لرزه زمین ساخت

1124010/ ژئوفیزیک

08/03/1395

8-10

34

ژئومغناطیس 1

1124002/

ژئوفیزیک

29/03/1395

30/10-30/12

35

 

عملیات واحد 2

ارشد ـمهندسی شیمی محیط زیست/مهندسی شیمی مدل سازی، شبیه سازی و کنترل /مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند/کارشناسی - مهندسی شیمی/مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز/مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی/مهندسی نفت- طراحی فرآیندهای صنایع نفت/مهندسی نفت-صنایع نفت(1317105)

 

 

19  /03/95  /    30/10   30/12

36

اقتصاد و طرح مهندسی/ /بررسی مقدماتی طرح/اقتصاد شطرح مهندسی/اقتصاد طرح مهندسی /طرح اقتصاد کارخانه

مهندسی شیمی(1317191)/ /مهندسی نفت- طراحی فرآیندهای صنایع نفت(1317114)/ مهندسی نفت- صنایع نفت(1317182)/مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر(1317148) / مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز/مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی(1317166)

 

 

31/03/95    /   30/10   30/12

37

 

تقطیر چند جزئی

 

مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز 1317168

 

18/03/1395      /      8        10

38

 

 

عملیات واحد 1

 

مهندسی شیمی/مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز/مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی/مهندسی نفت- طراحی فرآیندهای صنایع نفت/مهندسی نفت-صنایع نفت/مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر(1317102) ،

30 /03/95    /   30/10   30/12

39

عملیات واحد

مهندسی پلیمر-علوم تکنولوژی رنگ(1317128)

30 /03/95    /   30/10   30/12


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر